Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Chánh Hằng)
 • (Nguyễn Văn Hiệp)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TRƯỜNG THCS HỒNG SƠN

  CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2012-2013

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hồng Sơn.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ktra anh 7 15 lần 5 20132014-102

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:09' 27-03-2014
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 184
  Số lượt thích: 0 người
  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: ……………………………….
  Class: 8…….…
  THE 15 – MINUTE TEST
  SCHOOL YEAR: 2013 –2014
  SUBJECT: ENGLISH 8
  TEST 2
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  
  I. Multiple choice:
  Câu 1: You must ................ a lot of water everyday.
  A. drinking B. to drink C. drank D. drink
  Câu 2: ................did Hoa and her aunt buy at the market? – Spinach and cucumbers.
  A. What B. When C. Where D. Why
  Câu 3: ................ buy a papaya and a pineapple. – Great.
  A. What about B. Let’s C. Why D. How about
  Câu 4: What’s the matter, Hoa? - I feel sick. I ate ................ candy.
  A. a little B. a lot of C. too much D. many
  Câu 5: Spinach is very good for you but you must wash it ................
  A. good B. more C. carefully D. careful
  Câu 6: Yesterday, Hoa and her aunt ................ to the market.
  A. go B. went C. to go D. going
  Câu 7: Vegetables often have ................ from the farm on them.
  A. sugar B. salt C. medicine D. dirt
  Câu 8: After that, she ................ a pan and stir-fried the beef with vegetables.
  A. heats B. heated C. heat D. heating
  Câu 9: I didn’t ................ spinach last night.
  A. eats B. eating C. eat D. ate
  Câu 10: Did you do your homework last night? - ................................
  A. Yes, I did. B. No, I don’t. C. No, she didn’t. D. Yes, I do.
  Câu 11: What’s the matter ................ you, Minh?
  A. with B. of C. for D. in
  Câu 12: You can buy pork, beef and chicken at the ................ stall.
  A. drink B. meat C. vegetable D. fruit
  II. Fill “So, too, neither or either” in each suitable blank. (2ms)
  (Điền “ So, too, neither hoặc either” vào mỗi chổ trống phù hợp)
  Câu 13: I can speak English well and ................ can she.
  Câu 14: Bao doesn’t like bananas and Lan doesn’t like bananas, ................
  Câu 15: They don’t like eggs and ................ do we.
  Câu 16: I like pineapples and Ba likes pineapples, ................
  III. Write the Adjectives into the Adverbs. (2ms).
  Viết các tính từ sau sang trạng từ. (2đ)
  1. SUITABLE A. …………………..
  2. SAFE B. …………………..
  3. GOOD C. …………………..
  4. HARD D. …………………..
   
  Gửi ý kiến

  Thông tin cần biết